atori_cafe


Atori Cafe

... where Izzu's puppets gather.


Previous Entry Share Next Entry
Tokusatsu Group Cosplay Character past list
Ankh
honou_no_izumi wrote in atori_cafe
For photoshoot reason I list here the past characters taken by some of the cosplayers I know. Names are based on their respective FB or CF forum nicks. Anyone wanna update their names, feel free to comment.

Izumi Ishtar (me) - R-Ryoutaro, Nogami Ryoutaro, Kurenai Wataru, Kadoya Tsukasa, Nago Keisuke, Sonozaki Raito/Philip, Narumi Akiko, Kido Shinji, Ankh, Ahim de Famille, Sonoda Sarina, Ikari Gai

Alex Sia - Hidari Shotaro (retired), Tendou Souji, Hino Eiji, Alata, Don Dongoier, Kamen Rider W (CJ), Kisaragi Gentaro, Souma Haruto, Kamen Rider Wizard Flame Style

Vaux Tendou Souji, GokaiRed, Hyper ShinkenRed (retired), Kamen Rider Black RX

shawn_kazu - M-Ryoutaro, M-Yuusuke, Terui Ryuu, Gozo Domoto/Metal dopant, Ikari Gai, Kamen Rider OOO Tajador

Akidora - U-Ryoutaro, Sonozaki Raito/Philip

Yuo - Reika Hanehara/Heat dopant, Hikari Natsumi, Kamen Rider 333/Delta, Luka Millfy, Gokai Pink

wgfai - K-Ryoutarou, Sonozaki Raito/Philip

Ryu Watanabe - Narumi Shokichi, Kamen Rider No.2, Ichimonji Hayato,

Nelhew - S-Ryoutaro, Hidari Shoutaro, Katsumi Daido

NeonUchuujin - Kadoya Tsukasa

Gypsydres - Yaguruma Sou

Sparda - Hongo Takeshi, Minami Kotaro, Kamen Rider Black

Kisho - Inui Takumi, Kamen Rider 555/Faiz

Zack Ventosu - Kadoya Tsukasa, Kamen Rider Decade, GokaiBlue, Joe Gibken, Sakata Ryusei, KibaRanger

?

Log in

No account? Create an account